Työaika on annettu aika, jonka työntekijä käyttää työntekoon ja jonka työntekijä on velvoitettu viettämään työpaikalla tai työnantajan käytettävissä. Säännölliset työajat eivät saa ylittää kahdeksaa tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Viikottaiset säännölliset työtunnit voidaan järjestää niin, että niitä on 52 viikon ajanjakson aikana keskimäärin 40 tuntia viikossa. Työehtosopimukset yleisesti säätävät lyhyemmistä työajoista. Työajat voidaan myös sopia paikallisesti työpaikoilla, lain ja työehtosopimuksen määrittämin rajoittein. Työnantajan ja työntekijän tulee noudattaa sovittuja työaikoja.

Lisätyö

Lisätyö on työ, joka on tehty sovittujen työtuntien lisäksi ja joka ei kuitenkaan ylitä lain määräämiä säännöllisiä työtunteja. Lisätyö tulee olla erikseen sovittu työnantajan ja työntekijän välillä sekä korvattu vähintään säännöllisten työtuntien palkan mukaisesti  ellei muutoin säädetty työehtosopimuksessa.

Ylityö

Ylityö on mikä tahansa työ, joka on suoritettu säännöllisten työtuntien enimmäismäärän lisäksi. Siitä tulee olla jokaisena kertana erikseen sovittu. Työntekijällä on oikeus kieltäytyä tekemästä ylityötä. Valtion virkamies sen sijaan ei voi kieltäytyä yli- tai lisätyöstä, joka on välttämätöntä hyvin pakottavista syistä. Ylityötä voidaan tehdä ja pyytää enintään 138 tuntia neljän kuukauden ajanjakson aikana, eikä se saa ylittää 250 tuntia kalenterivuoden aikana. Työnantaja ja henkilöstön edustaja voivat myös sopia ylityön suorittamisesta.  Vuosittain voidaan tehdä enintään 80 työtuntia erillisen ylityösopimuksen mukaisesti. Ylityöstä maksetaan erillinen korvaus. 50 prosentin korotus (”puolitoistakertainen”) maksetaan kahdesta ensimmäisestä säännölliset työtunnit ylittävästä työtunnista ja 100 prosentin korotus (”tupla”) maksetaan tätä myöhemmistä työtunneista. 50 prosentin korotus maksetaan työtunneista, jotka ylittävät säännölliset työtunnit tai jaksottaisen työn työtunnit. Sopimus voidaan tehdä ylityöstä maksettavien palkkojen vaihdosta joko kokonaan tai osittain vastaavalta ajalta.

Yötyö ja vuorotyö

Yötyötä on mikä tahansa klo 23 ja 06 välillä tehty työ. Yötyöstä maksettavat erikoiskorvaukset on määritetty työehtosopimuksessa. Yötyö muodostaa yleensä osan vuorotyöstä, joka voidaan järjestään kahdessa tai useammassa työvuorossa.

Sunnuntaityö

Sunnuntaityö on sunnuntaina, jonain muuna yleisenä juhlapäivänä, Vappuna sekä Suomen Itsenäisyyspäivänä (6. joulukuuta) tehtyä työtä. Sunnuntaityöstä maksetaan 100 prosentin (tupla) korotus.

Työvuorojen aikataulu

Työvuorojen aikataulu tulee laatia jokaisella työpaikalla. Siinä tulee määrittää ajat, jolloin jokaisen työntekijän säännölliset työtunnit alkavat ja päättyvät sekä lisäksi lepoajat. Työvuorojen aikataulu tulee laatia kattamaan mahdollisimman pitkän ajanjakson. Työvuorojen aikataulu tulee antaa työntekijöiden saataville enintään viikkoa ennen työjakson alkua. Työvuoroja voidaan näin vaihtaa vain työntekijän suostumuksella tai mikäli työorganisaatiossa ilmenee pakottavia syitä.

Lepoaika

Jos päivittäinen työaika on pidempi kuin kuusi tuntia, on työntekijä oikeutettu pitämään vähintään 30 minuutin lepoajan. Tätä lepoaikaa ei voida ajoittaa työpäivän alkuun eikä loppuun. Lepotaukoja koskevat säädökset löytyvät työehtosopimuksista tai niistä voidaan sopia paikallisesti työpaikoilla. Työntekijä on oikeutettu keskeytyksettömään vähintään 11 tunnin lepojaksoon työvuorojen välillä tai vähintään 9 tunnin lepojaksoon jsksottaisessa työssä. Työntekijän suostumuksella työnantaja ja henkilöstön edustaja voivat sopia väliaikaisesta päivittäisen lepojakson lyhennyksestä. Työntekijät ovat oikeutettuja keskeytyksettömään vähintään 35 tunnin lepojaksoon kerran viikossa. Tämän viikottaisen lepojakson tulisi sisältää sunnuntai, kun mahdollista. Viikottainen lepojakso  voidaan myös ajoittaa kahden viikon jaksolle sillä edellytyksellä, että viikottainen lepo ei ole lyhempi kuin 24 tuntia.