Palkat ovat korvausta tehdystä työstä. Tämä korvaus voi olla myös asumuksen tai moottoriajoneuvon muodossa. Palkan osat voivat perustua aikaan, työvaatimuksiin, suoritukseen ja tuloksiin yhdessä erilaisten bonusten kanssa. Palkat tulee maksaa palkanmaksukauden viimeisenä päivänä, ellei muutoin sovittu, ja palkan tulee olla työntekijän käytettävissä tuona päivänä. Aikakorvaukset tulee maksaa kuukausittain, tuntikorvaukset maksetaan kaksi kertaa kuussa.

Työehtosopimukset sisältävät usein vaatimuksia palkanmaksusta ja määrittävät myös alan minimipalkat. Työehtosopimuksen vaatimat minimipalkat ovat lainvoimaisesti sitovia, mutta työnantaja voi halutessaan maksaa enemmän kuin työehtosopimuksessa on kuvattu. Mikäli työsuhteen ehdot eivät ole minkään työehtosopimuksen säätelemiä ja työnantaja ja työntekijä eivät ole yksimielisesti sopineet työkorvauksesta, silloin Työsopimuslaki määrää, että työntekijälle tulee maksaa tavanomaista ja kohtuullista palkkaa.

Monen alan palkat perustuvat pääosin työn vaatimuksiin ja työntekijän henkilökohtaiseen suoritukseen. Työ voidaan luokitella työpaikan työvaatimusten mukaisesti. Tällaisissa tapauksissa säännölliset palkat muodostuvat palkkaosasta, joka perustuu työvaatimusten arviointiin ja henkilökohtaisesta suorituksesta perustuvasta palkkaosasta. Joillain aloilla maksetaan myös tavoitteiden saavuttamiseen perustuvaa palkkaosaa. Palkat maksetaan myös sairausloman ja vuosilomien ajoilta.

Palkat:

  • määritetään yleensä alan työehtosopimuksen mukaisesti
  • eivät voi olla työehtosopimuksessa määritettyä minimimäärää alempi eikä sitä voida alentaa ilman työntekijän suostumusta, ellei työnantajalla ole lainvoimaisia perusteita purkaa työsuhde
  • tulee olla työntekijän käytettävissä sovittuna palkanmaksupäivänä.
  • Palkkalaskelman tulee eritellä maksetut palkat sekä perusteet, joiden mukaan palkka on määritetty

Sairauspäiväraha

Työntekijä, joka on estynyt tekemään töitä sairauden tai onnettomuuden vuoksi, on oikeutettu sairausloman aikaiseen palkkaan. Tämä oikeus on yhdeksän normaalia arkipäivää silloin, kun työsuhde on jatkunut vähintään yhden kuukauden ajan, jonka jälkeen työntekijä on oikeutettu päivärahaan Sairausvakuutuslain3 mukaisesti. Mikäli työsuhde on kestänyt alle yhden kuukauden ajan, on työntekijä vastaavasti oikeutettu puolikkaaseen maksuun sairausloman aikana. Työehtosopimukset määrittävät yleensä sairauspäivärahan, yleisesti pidentäen oikeutta lakisääteisiin vaatimuksiin ja usein porrastaen työsuhteen keston mukaisen oikeusjaksojen pituutta. Työntekijän tulee yleensä toimittaa työnantajalle lääkärintodistus, joka oikeuttaa poissaolon työstä sairauden ajaksi. Työehto- tai paikallinen sopimus voi määrittää, ettei lääkärintodistusta vaadita lyhyeeseen sairaudesta johtuvaan poissaoloon tai että työterveyshuollon sairaanhoitajan todistus on riittävä.

Lisätiedot: KELA – sairastaminen